MATEŘSKÁŠKOLA
HOSTIVICE

MATEŘSKÁŠKOLA
HOSTIVICE,

okr. Praha-západ

Adresa:

Mateřská škola Hostivice,
okres Praha západ, Litovická 107,
253 01 Hostivice

Kancelář ředitele:

+420 220 980 488
+420 607 116 346

Školní jídelna:

+420 607 170 813

Kritéria pro přijetí k předškolnímu vzdělávání od šk. roku 2019/20

Více zde

                  Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání do

                            Mateřské školy Hostivice, okres Praha – západ

                                       od školního roku 2019/20

Článek 1

Úvodní ustanovení

 1. Omezená kapacita Mateřské školy Hostivice neumožňuje přijmout všechny přihlášené děti z pravidla ve věku 3 až 6 let, nejdříve však děti od 2 let. Dítě mladší 3 let nemá na přijetí do mateřské školy právní nárok. Tato kritéria podrobněji upravují postup přijímání dětí podle § 34 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „školský zákon“).
 • V případě uvolnění místa v průběhu roku jsou přednostně přijímány děti v posledním povinném ročníku předškolního vzdělávání s pozdější registrací žádosti a následně nejlépe hodnocené děti, které nebyly přijaty z důvodu nedostatečné kapacity v rámci zápisu na daný školní rok.
 • Konečný výrok rozhodnutí o přijetí či nepřijetí k předškolnímu vzdělávání přísluší ředitelce školy.

Článek 2

Kritéria pro přijímání dětí

1.Ředitelka mateřské školy rozhodne podle § 34 odst. 4 školského zákona o přijetí dětí v posledním roce před zahájením povinné školní docházky k povinnému předškolnímu vzdělávání, pokud má dítě místo trvalého pobytu v Hostivici, v případě cizinců místo pobytu v příslušném školském obvodu nebo jsou umístěny v tomto obvodu ve FOD Klokánek a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku.

2.Dále bez dalšího hodnocení přijme přednostně děti čtyřleté, pokud mají místo trvalého pobytu v Hostivici, v případě cizinců místo pobytu v příslušném školském obvodu nebo jsou umístěny v tomto obvodu ve FOD Klokánek a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku.

Pokud nelze z kapacitních důvodů přijmout všechny děti splňující tyto podmínky, informuje ředitelka mateřské školy zřizovatele (radu města), aby mohl zajistit místa v jiné mateřské škole, a odmítne ostatní přihlášené děti z důvodu nedostatečné kapacity.

3.Přednostně jsou přijímány i děti, které dosáhnou nejméně třetího roku věku před začátkem šk. roku a mají místo trvalého pobytu v Hostivici, v případě cizinců místo pobytu v příslušném školském obvodu nebo jsou umístěny v tomto obvodu ve FOD Klokánek, pořadí těchto dětí je vyhodnoceno dle věku k 1.9. daného školního roku, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku.

 1. Pro posuzování ostatních žádostí, které nespadají do kategorie v odstavci 1., 2. nebo 3./ čl.2   se použijí tato kritéria:
  1. věk dítěte
  1. trvalý pobyt na území města Hostivice
  1. doplňující kriterium
 • Splnění jednotlivých kritérií je bodově ohodnoceno. Přijímány jsou děti podle věku a dosažených bodů až do vyčerpání kapacity zbývající po přijetí dětí podle odstavce 1., 2. a 3. článku 2.

Hodnotící komise může v těchto případech rovněž přihlédnout k objektivním důvodům hodným zvláštního zřetele, které nezohledňuje bodovací systém. Takovéto rozhodnutí musí podrobně zdůvodnit.

Bodové hodnocení výše uvedených kritérií:

Věk dítěte:

Věk dítěte se hodnotí k 1. září příslušného školního roku.

Děti jsou seřazeny od nejvyšší hodnoty věku k nejnižší

Trvalý pobyt na území města Hostivice:

Trvalý pobyt  dítěte ke dni podání přihlášky se dokládá čestným prohlášením zákonného zástupce. V případě pochybností o trvalém pobytu dítěte si ředitelka mateřské školy vyžádá od zákonného zástupce potvrzení o trvalém pobytu z evidence obyvatel, které vystavuje odbor vnitřních věcí Městského úřadu Hostivice.

Za trvalý pobyt na území města Hostivice se přidělují body takto:

 1. dítě nemá trvalý pobyt                                                                                                         0 bodů,
 2. dítě má trvalý pobyt                                                                                                           10 bodů

Doplňující kritérium pro posouzení žádosti:

 1. Dítěti žijícímu v neúplné rodině (v rodině samoživitele) se přidělí 4 body. Za samoživitele se považuje rodič, který nežije s nikým výdělečně činným ve společné domácnosti a plně hradí náklady spojené s provozem této domácnosti. Úplnost rodiny se uvádí v přihlášce, samoživitel dokládá tuto skutečnost čestným prohlášením.

Článek 3

Nepřijetí dětí z jiných než kapacitních důvodů:

 1. Ředitelka mateřské školy rozhodne o nepřijetí dítěte, pokud jde o 
  1. dítě se zdravotním postižením, jehož přijetí nedoporučilo školské poradenské zařízení, případně registrující praktický lékař pro děti a dorost anebo s ohledem na charakter postižení není škola schopna zajistit vhodné podmínky pro vzdělávání tohoto dítěte
  1. dítě, které se nepodrobilo stanoveným pravidelným očkováním nebo nemá doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci, výjimkou jsou děti uvedené v odstavci 1 článku 2
 • Důvodem pro pozastavení řízení je uvedení nepravdivého údaje nebo prohlášení ke kterémukoliv z hodnotících kritérií.

Článek 4

Závěrečná ustanovení:

 1. Tato kritéria zveřejní ředitelka mateřské školy na vhodném místě v mateřské škole a na internetových stránkách školy.

                                                                          Petra Bělohlávková, ředitelka školy

Vydáno v Hostivici dne:  21.3.2019

Platnost dokumentu: do odvolání

Datum vložení: 21. 2. 2019 0:00
Datum poslední aktualizace: 3. 7. 2019 15:02
Autor: Správce Webu

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3
1
4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
1
1 2 3 4 5

Aktuální počasí

dnes, neděle 28. 11. 2021
zataženo 4 °C 0 °C
pondělí 29. 11. mírné sněžení 2/-2 °C
EU