MATEŘSKÁŠKOLA
HOSTIVICE

MATEŘSKÁŠKOLA
HOSTIVICE,

okr. Praha-západ

Adresa:

Mateřská škola Hostivice,
okres Praha západ, Litovická 107,
253 01 Hostivice

Kancelář ředitele:

+420 220 980 488
+420 607 116 346

Školní jídelna:

+420 607 170 813

Dokumenty

Povinné předškolní vzdělávání

POVINNÉ PŘEDŠKOLNÍ A INDIVIDUÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

 

 • Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte (§ 34a odst. 2, školského zákona).
 • Pokud nepřihlásí zákonný zástupce dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání, dopustí se přestupku podle § 182a školského zákona.
 • Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se vzdělává v Mateřské škole Hostivice, okres Praha – západ, Litovická 107, pokud se zákonný zástupce nerozhodl pro jinou mateřskou školu nebo pro individuální vzdělávání dítěte (§ 34a odst. 2, školského zákona).
 • Zákonný zástupce je povinen zajistit povinné předškolní vzdělávání formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech. Rozsah povinného předškolního vzdělávání je stanoven na 4 hodiny denně. Začátek povinného předškolního vzdělávání stanovuje ředitelka (§ 1c vyhlášky č. 14/2005 Sb.) na 8,30 hodin. Toto je nejpozdější doba příchodu dítěte do třídy mateřské školy.
 • Povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech, které připadají na období školních prázdnin, viz organizace školního roku v základních a středních školách.
 • Zůstává ale právo dítěte vzdělávat se v mateřské škole po celou dobu provozu, v němž je vzděláváno (§ 34a odst. 3).
 • Zákonní zástupci mají povinnost zajistit, aby dítě, které plní povinné předškolní vzdělávání, docházelo řádně do školy. Zanedbává-li péči o povinné předškolní vzdělávání, dopustí se tím přestupku podle 182a školského zákona. (§ 182a Sb., školský zákon)
 •  

Omlouvání nepřítomnosti dítěte:

 • Každá nepřítomnost dítěte ve škole musí být včas a náležitě omluvena jeho zákonnými zástupci, ředitel mateřské školy je oprávněn požadovat doložení důvodů nepřítomnosti dítěte.
 • Předem známou nepřítomnost omlouvají zákonní zástupci dopředu (telefonicky, osobně),aktuální – náhlou absenci je třeba nahlásit okamžitě telefonicky, SMS, škole do 7.30 hod.
 • Povinností zákonných zástupců dítěte je zajistit, aby každá nepřítomnost ve škole byla zapsána a omluvena do omluvného listu ihned po příchodu dítěte do školy. Omluvné listy jsou k dispozici na kmenových třídách.
 • Třídní učitel eviduje školní docházku své třídy. V případě neomluvené absence nebo zvýšené omluvené absence informuje třídní učitel ředitelku školy, která poskytnuté informace vyhodnocuje. Při zvýšené omluvené nepřítomnosti ověřuje její věrohodnost.
 • Neomluvenou absenci dítěte řeší ředitelka školy pohovorem, na který je zákonný zástupce pozván doporučujícím dopisem. Při pokračující absenci ředitelka školy zašle oznámení o pokračující nepřítomnosti dítěte orgánu sociálně-právní ochrany dětí (§ 34a odst. 4, školského zákona).

 

Individuální vzdělávání dítěte:

 • Zákonný zástupce dítěte, které bude plnit povinnost předškolního vzdělávání individuálním vzděláváním dítěte, je povinen oznámit tuto skutečnost řediteli spádové mateřské školy. Oznámení je povinen učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku, kterým začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte (§ 34a odst. 4, školského zákona).
 • Skutečnost, zda dítě má být individuálně vzděláváno, závisí na rozhodnutí zákonného zástupce dítěte, není zde tedy „povolovací režim“ ze strany ředitelky školy.  Vždy by se však mělo jednat o odůvodněné případy, pro které bude dítě vzděláváno individuálním způsobem.
 • Oznámení zákonného zástupce o individuálním vzdělávání dítěte musí obsahovat
  a) jméno, popřípadě jména a příjmení, rodné číslo a místo trvalého pobytu dítěte, v případě cizince místo pobytu dítěte.

               b) uvedení období, ve kterém má být dítě individuálně vzděláváno,

               c) důvody pro individuální vzdělávání dítěte (§ 34b odst. 2, školského zákona),

 • Ředitel mateřské školy předá zákonnému zástupci dítěte přehled oblastí, v nichž má být dítě vzděláváno (§ 34b odst. 3). Tyto oblasti vychází ze Školního vzdělávacího programu mateřské školy Hostivice.
 • Ředitel mateřské školy dohodne se zákonným zástupcem dítěte:

            - způsob ověření (přezkoušení dítěte v mateřské škole),

- termíny ověření, včetně náhradních termínů (ověření se musí uskutečnit v období od 3. do 4. měsíce od začátku školního roku),

 • Zákonný zástupce dítěte je povinen zajistit účast dítěte u ověření (§ 34b odst. 3, školského zákona).
 • Ředitel mateřské školy ukončí individuální vzdělávání dítěte, pokud zákonný zástupce dítěte nezajistil účast dítěte u ověření, a to ani v náhradním termínu (§ 34b odst. 4, školského zákona).
 • Výdaje spojené s individuálním vzděláváním dítěte hradí zákonný zástupce dítěte, s výjimkou speciálních kompenzačních pomůcek a výdajů na činnost mateřské školy, do níž bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání (§ 34b odst. 7, školského zákona).

 

 

Předškoláček

infoletak_e-dotaznikProRodice.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 114,08 kB
Vloženo: 8. 12. 2020

Aktuální počasí

dnes, středa 17. 4. 2024
déšť se sněhem 9 °C 2 °C
čtvrtek 18. 4. slabý déšť 8/1 °C
pátek 19. 4. slabý déšť 8/4 °C
sobota 20. 4. slabý déšť 8/1 °C
EU