MATEŘSKÁŠKOLA
HOSTIVICE

MATEŘSKÁŠKOLA
HOSTIVICE,

okr. Praha-západ

Adresa:

Mateřská škola Hostivice,
okres Praha západ, Litovická 107,
253 01 Hostivice

Kancelář ředitele:

+420 220 980 488
+420 607 116 346

Školní jídelna:

+420 607 170 813

MŠ Hostivice

     MATEŘSKÁ ŠKOLA  HOSTIVICE , OKRES PRAHA-ZÁPAD

VYHLAŠUJE V SOULADU SE ZÁKONEM č. 561 / 2004, § 34

 

ZÁPIS  DO  MATEŘSKÉ  ŠKOLY

školní rok 2022/2023

Ve dnech 3. a 4. května 2022 proběhne zápis dětí do MŠ.

Od 1.dubna 2022 bude možné si na webu školky https://ms.hostivice.cz  stáhnout přihlášku k předškolnímu vzdělávání a najdete zde i informace k průběhu zápisu dle aktuální situace spojené s Covid-19 /sekce o škole-přijímací řízení/.

Zveřejněna jsou zde i

Kritéria pro přijetí k předškolnímu vzdělávání do Mateřské školy v  Hostivici, okres Praha-západ.

 

Petra Bělohlávková, ředitelka školy

-----------------------------------------------------------------------------------------------

 

Pohádková výstava
na plotě

 

          Milé děti, doprovoďte Karkulku k babičce, podívejte se kudy běžel Koblížek

a kolem perníkové chaloupky raději našlapujte po špičkách.
          Na této pohádkové výpravě však mějte uši nastražené a oči na stopkách,

abyste nám všechno mohly vyprávět.
          Obrázky pohádek nejsou jen k prohlížení, ale hlavně k povídání.

Pomáhají dětem rozvíjet řeč, paměť, postřeh, fantazii a další dovednosti.

 Výstava dětských prací  je instalována na plotě MŠ,Litovická 107,Hostivice

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                     

 

 Uzavření školy v době letních prázdnin

   Mateřská škola bude celkově uzavřena od 1.8.- 31.8.2022

           Nový školní rok  2022/23 začína na všech odděleních 1.9.2022

 

Zveřejněno dne : 18.3.2022

                                                                                  ---------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 
 
 
 SMĚRNICE PRO STRAVOVÁNÍ V MŠ HOSTIVICE

 

Platné od  1. 9. 2021

 

Platby jsou prováděny ikasem nebo příkazem z účtu zákonného zástupce na podúčet MŠ  19-0383276329/0800, ve vyjímečných případech v hotovosti.

Platba dle dohody s  Martinou Gráfovou   220 980 844, 607 170 813

 

Inkaso: platba se strhává vždy k 15. dni v měsíci, na aktuální měsíc. Přeplatky

ze starého měsíce se automaticky odečítají a částka se vypočítává na     základě počtu pracovních dní.

 

Příkazem z účtu: platbu je třeba provést do 10. dne v měsíci, přeplatky se vrací 

            2x ročně ( leden/únor, srpen/září)

 

ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ

 

Obědy jsou dotované státem, a proto musí být řádně odhlášeny, když  dítě MŠ nenavštěvuje.

 

Odhlášení stravy bude od září fungovat elektronicky do 13,30 den předem. Rodiče dostanou na začátku školního roku přístupové údaje a budou dítě omlouvat sami.

 

Ve výjimečných případech (při náhlém onemocnění ) první den nemoci omluva možná telefonicky: MŠ Litovická 107,  Litovická 1714 -  omluva do 7,30  

aktuální den- sms  607 170 813 nebo email:grafova@ms.hostivice.cz

Při náhlém onemocnění  pracoviště K Višňovce 1389  a Bažantnice (Komenského 2059)  možnost vyzvednout oběd do jídlonosiče ve školce 12,30-12,45 , pouze první den nemoci. Vyzvednutí oběda nutno telefonicky nahlásit do 8,00 na

tel.čísle  607 170 813

 

Zákonný zástupce platí dětem pouze výši nákladů na suroviny,dle finanční normy (příloha č.2 k vyhlášce č.107/2005 Sb.).

Pokud oběd není řádně odhlášen, bude účtován v plné výši vč.věcných a mzdových nákladů dle zákona č. 107/2005 Sb.

 

Finanční norma pro MŠ Hostivice

 

Dle vyhlášky č.272/2021Sb, ze dne 19.7. 2021, kterou se mění vyhláška

č.107/2005 Sb., o školním stravování.

Dítě, které má odklad školní docházky(dovrší 7 let věku v aktuálním škol.roce, který končí 31.8. ) platí vyšší stravné                 

                               3-6 let                             6-7let

Přesnídávka                                11,-                                11,50

Oběd + pitný režim                   24,00                           26,50

Svačina                                           10,-                                10,-    

Celkem                                        45,-                                  48,-

V ceně jsou zahrnuty nápoje po celý den v MŠ.

 

ZÁVODNÍ STRAVOVÁNÍ

 

Stravování zaměstnanců se řídí vyhláškou č. 84/2005Sb., o nákladech na závodní stravování. Náklady podle § 2 písm.a) a b) jsou hrazeny strávníky a příspěvkem z FKSP.

 

Cena hlavního jídla pro zaměstnance                  34,-   +       příspěvek FKSP   4,00

Cena doplňkového jídla                                            14,-

 

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁNÍ (školné)

 

Tato směrnice vychází ze zákona č.561/2004Sb.(školní zákon).

Úplata v MŠ Hostivice činí 650,- měsíčně, které zákonný zástupce musí uhradit nejdéle do  15.dne v aktuálním měsíci, dle způsobu platby.

Pokud dítě nenavštěvuje MŠ celý měsíc a je omluveno, je školné kráceno

na 300,-.

Děti, které mají odklad školní docházky  školné neplatí.

Úplatu za předškolní vzdělání  neplatí děti, které chodí do posledního ročníku MŠ, tj.děti, kterým v daném školní roce bude šest.

 

O snížení úplaty rozhoduje ředitelka MŠ.

 

Úplata za předškolní vzdělání a stravné dítěte v MŠ jsou platby, které jsou pro zákonného zástupce povinné. Neuhrazení těchto plateb je považováno za porušení provozuje a je důvodem pro ukončení docházky dítěte do MŠ (561/2004Sb.,§ 35,ods.1d).

 

 

 

 

   Petra Bělohlávková                                                                                                                     Martina Gráfová

      řediteleka MŠ                                                                                                                            hospodářka

Vloženo den : 26.7.2021

 

 

 

 

 

 

 

EU