MATEŘSKÁŠKOLA
HOSTIVICE

MATEŘSKÁŠKOLA
HOSTIVICE,

okr. Praha-západ

Adresa:

Mateřská škola Hostivice,
okres Praha západ, Litovická 107,
253 01 Hostivice

Kancelář ředitele:

+420 220 980 488
+420 607 116 346

Školní jídelna:

+420 607 170 813

MŠ Hostivice

 

Vážení rodiče ,

včera vedení města převzalo zrekonstruované prostory školky s drobnými nedostatky.

Po jejich odstranění ve čtvrtek 23.9.2021 převezme do svých rukou prostory školka a začneme se stěhováním a přípravami na provoz od 29.9.2021.

 

 29.9.2021  tedy končí provizorní provoz a začínáme plnohodnotný školní rok 2021/22 se všemi dětmi, na všech třídách kam docházely v loňském roce a nebo tam  byly zařazeny pro tento školní rok.

 

Ten kdo doposud docházel do jiné třídy než své kmenové /tzn. Lvíčata,Berušky,Sluníčka,Včelky / nezapomeňte si prosím odnést 27.9.2021 všechny věci a 29.9.2021 si je přestěhovat do své třídy . 

 

V případě nejasností neváhejte volat kancelář školy na tel.č. 607 116 346 .

Na všechny ,,staré i nové" předškoláčky se těší kolektiv MŠ !!!!

 

 

Zveřejněno dne : 21.9.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • SMĚRNICE PRO STRAVOVÁNÍ V MŠ HOSTIVICE

 

Platné od  1. 9. 2021

 

Platby jsou prováděny ikasem nebo příkazem z účtu zákonného zástupce na podúčet MŠ  19-0383276329/0800, ve vyjímečných případech v hotovosti.

Platba dle dohody s  Martinou Gráfovou   220 980 844, 607 170 813

 

Inkaso: platba se strhává vždy k 15. dni v měsíci, na aktuální měsíc. Přeplatky

ze starého měsíce se automaticky odečítají a částka se vypočítává na     základě počtu pracovních dní.

 

Příkazem z účtu: platbu je třeba provést do 10. dne v měsíci, přeplatky se vrací 

            2x ročně ( leden/únor, srpen/září)

 

ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ

 

Obědy jsou dotované státem, a proto musí být řádně odhlášeny, když  dítě MŠ nenavštěvuje.

 

Odhlášení stravy bude od září fungovat elektronicky do 13,30 den předem. Rodiče dostanou na začátku školního roku přístupové údaje a budou dítě omlouvat sami.

 

Ve výjimečných případech (při náhlém onemocnění ) první den nemoci omluva možná telefonicky: MŠ Litovická 107,  Litovická 1714 -  omluva do 7,30  

aktuální den- sms  607 170 813 nebo email:grafova@ms.hostivice.cz

Při náhlém onemocnění  pracoviště K Višňovce 1389  a Bažantnice (Komenského 2059)  možnost vyzvednout oběd do jídlonosiče ve školce 12,30-12,45 , pouze první den nemoci. Vyzvednutí oběda nutno telefonicky nahlásit do 8,00 na

tel.čísle  607 170 813

 

Zákonný zástupce platí dětem pouze výši nákladů na suroviny,dle finanční normy (příloha č.2 k vyhlášce č.107/2005 Sb.).

Pokud oběd není řádně odhlášen, bude účtován v plné výši vč.věcných a mzdových nákladů dle zákona č. 107/2005 Sb.

 

Finanční norma pro MŠ Hostivice

 

Dle vyhlášky č.272/2021Sb, ze dne 19.7. 2021, kterou se mění vyhláška

č.107/2005 Sb., o školním stravování.

Dítě, které má odklad školní docházky(dovrší 7 let věku v aktuálním škol.roce, který končí 31.8. ) platí vyšší stravné                 

                 3-6 let                             6-7let

Přesnídávka                            11,-                                11,50

Oběd + pitný režim                   24,00                           26,50

Svačina                                   10,-                                10,-    

Celkem                                   45,-                                  48,-

V ceně jsou zahrnuty nápoje po celý den v MŠ.

 

ZÁVODNÍ STRAVOVÁNÍ

 

Stravování zaměstnanců se řídí vyhláškou č. 84/2005Sb., o nákladech na závodní stravování. Náklady podle § 2 písm.a) a b) jsou hrazeny strávníky a příspěvkem z FKSP.

 

Cena hlavního jídla pro zaměstnance                  34,-   +       příspěvek FKSP   4,00

Cena doplňkového jídla                             14,-

 

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁNÍ (školné)

 

Tato směrnice vychází ze zákona č.561/2004Sb.(školní zákon).

Úplata v MŠ Hostivice činí 650,- měsíčně, které zákonný zástupce musí uhradit nejdéle do  15.dne v aktuálním měsíci, dle způsobu platby.

Pokud dítě nenavštěvuje MŠ celý měsíc a je omluveno, je školné kráceno

na 300,-.

Děti, které mají odklad školní docházky  školné neplatí.

Úplatu za předškolní vzdělání  neplatí děti, které chodí do posledního ročníku MŠ, tj.děti, kterým v daném školní roce bude šest.

 

O snížení úplaty rozhoduje ředitelka MŠ.

 

Úplata za předškolní vzdělání a stravné dítěte v MŠ jsou platby, které jsou pro zákonného zástupce povinné. Neuhrazení těchto plateb je považováno za porušení provozuje a je důvodem pro ukončení docházky dítěte do MŠ (561/2004Sb.,§ 35,ods.1d).

 

 

 

 

   Petra Bělohlávková                                                   Martina Gráfová

      řediteleka MŠ                                                            hospodářka

Vloženo den : 26.7.2021

 

 

 

Uzavření Mateřské školy Hostivice, okres Praha- západ v době letních prázdnin

Mateřská škola Hostivice bude celkově uzavřena v době letních prázdnin od 2.8.2021-31.8.2021 

Konkrétní informace k omezení provozu z důvodu rekonstrukce  prozatím nemáme k dispozici

 

                                                                                                                                        Petra Bělohlávková, ředitelka školy

Zveřejněno dne: 29.4.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  COVID-19

           

 Mateřská škola Hostivice,okres Praha- západ  informuje ,že Ministerstvo zdravotnictví vydalo dne 22. února 2021 mimořádné opatření čj. MZDR 15757/2020-44/MIN/KAN dle něhož s účinností od 25. února 2021 od 00:00 do odvolání platí:

 

  • Všem osobám se zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), kterým je ▪ respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 95 % dle příslušných norem (např. FFP2/KN 95),

  •  

Zákaz platí v celém areálu mateřské školy !

Dodržujte prosím důsledně všechna hygienická opatření !

Tento zákaz se nevztahuje na děti navštěvující mateřskou školu .

 

 

 

Bližší info jak se zachovat v případě , že jste přišli do kontaktu s pozitivním jedincem,či jste rodinnými příslušníky nakaženého :

http://www.khsstc.cz/dokumenty/prakticke-informace---co-nasleduje-jste-li-pozitivni--nebo-kontakt-pozitivniho-pacienta-5834_5834_161_1.html

 

 

 

EU