MATEŘSKÁŠKOLA
HOSTIVICE

MATEŘSKÁŠKOLA
HOSTIVICE,

okr. Praha-západ

Adresa:

Mateřská škola Hostivice,
okres Praha západ, Litovická 107,
253 01 Hostivice

Kancelář ředitele:

+420 220 980 488
+420 607 116 346

Školní jídelna:

+420 607 170 813

Ochrana oznamovatelů

Podání oznámení dle směrnice o ochraně oznamovatele

(Whistleblowing)
Oznamování porušení je nástroj pro prevenci a odhalování protiprávního jednání. Za účelem
zvýšení ochrany oznamovatelů a efektivnějšího postihu protiprávních jednání byla dne
23. října 2019 schválena Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 o ochraně
osob, které oznamují porušení práva Unie. Směrnice byla do českého právního řádu
transponována zákonem č. 171/2023 Sb., Zákon o ochraně oznamovatelů s účinností k 1. 8.
2023.


Kdo může oznamovat?

Oznámení může podat fyzická osoba, která vykonává či vykonávala práci nebo jinou
obdobnou činnost v souvislosti s níž oznámení podává.


Prací nebo jinou obdobnou činností se pro účely zákona o ochraně oznamovatelů rozumí
1. závislá práce vykonávaná v základním pracovněprávním vztahu,
2. služba,
3. samostatná výdělečná činnost,
4. výkon práv spojených s účastí v právnické osobě,
5. výkon funkce člena orgánu právnické osoby,
6. plnění úkolů v rámci činnosti právnické osoby, v jejím zájmu, jejím jménem nebo na
její účet,
7. správa svěřenského fondu,
8. dobrovolnická činnost,
9. odborná praxe, stáž, nebo
10. výkon práv a povinností vyplývajících ze smlouvy, jejímž předmětem je poskytování
dodávek, služeb, stavebních prací nebo jiného obdobného plnění.


JAKÁ oznámení jsou možná v souladu se Směrnicí oznámit?

Oznamovaná porušení musí být protiprávní a týkat se aktů EU uvedených v příloze „Směrnice
EU“, která se týkají těchto oblastí:
1. finančních institucí, finančních služeb, finančních produktů a finančních trhů, daně z
příjmů právnických osob,
2. předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
3. ochrany spotřebitele a bezpečnosti a souladu s požadavky na výrobky podle právních
předpisů,
4. bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích,
5. ochrany životního prostředí, bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat,
6. radiační ochrany a jaderné bezpečnosti,
7. zadávání veřejných zakázek, veřejných dražeb a hospodářské soutěže,
8. ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví,
9. ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a
informačních systémů,
10. porušení ohrožující finanční zájmy Evropské unie dle článku 325 Smlouvy o
fungování Evropské unie, nebo,
11. porušení týkající se fungování vnitřního trhu dle článku 26 odst. 2 Smlouvy o
fungování Evropské unie včetně ochrany unijních pravidel hospodářské soutěže a
státní podpory.

Jakým způsobem oznámení učinit?

Komunikačními kanály, které musí zajistit ochranu oznamovatele i nahlášené osoby či osob
a jejich osobních údajů, zároveň i důvěrnost poskytnutých informací.

  • emailem na adrese: podani@ms.hostivice.cz
  •  písemně s doručením na adresu do vlastních rukou:

Mgr.Simona Ryklová
Mateřská škola Hostivice,okres Praha-západ
Litovická 107, Hostivice 235 01

  • telefonicky: 607 116 346
  • osobně: u Mgr.Simony Ryklové

Jak je osoba oznamovatele ochráněna?


Přístup k oznámením má pouze příslušná osoba – tedy osoba pověřená přijímáním a
vyřizováním oznámení podaných prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému. Ve
vztahu k oznámením podávaným u Ministerstva spravedlnosti (tedy prostřednictvím tzv.
externího oznamovacího systému) je do ohlašovacích systémů přístup umožněn pouze
speciálně pověřeným zaměstnancům (obdoba příslušných osob). Zákon o ochraně
oznamovatelů zakazuje příslušným osobám i pověřeným zaměstnancům komukoliv
poskytovat informace, které by mohly zmařit nebo ohrozit účel podávání oznámení. Totožnost
oznamovatele ani jiné osoby chráněné před odvetnými opatřeními (např. osoby, která
oznamovateli s oznámením pomáhala) nelze bez jejich písemného souhlasu prozradit nikomu
dalšímu. Výjimku představuje pouze situace, kdy jsou příslušná osoba nebo pověřený
zaměstnanec ze zákona povinni tyto informace poskytnout příslušným orgánům veřejné moci.
Povinnost zachovávat důvěrnost se netýká pouze totožnosti, ale vztahuje se i na jakékoli další
informace, z nichž by bylo možné přímo či nepřímo určit identitu oznamovatele nebo jiných
chráněných osob (a tím zmařit nebo ohrozit účel podávání oznámení).


Jak bude s oznámením naloženo?


V závislosti na obsahu oznámení jsou přijímány příslušné kroky a o výsledcích jednotlivých
oznámení je informován oznamovatele (pokud je znám). Organizace (pověřená osoba
pro whistleblowing) má povinnost oznamovatele vyrozumět do 7 dnů o přijetí oznámení
a do 3 měsíců o způsobu jeho vyřízení. Oznámení je potřeba uchovávat jen po dobu, která je
nezbytná k naplnění účelů Směrnice, tedy zejména k ochraně oznamovatele před odvetnými
opatřeními a pro případ dalšího šetření příslušnými orgány veřejné moci. Je-li oznámení
učiněno ústně na základě osobního nebo telefonického rozhovoru, je příslušná osoba povinna
pořídit zvukovou nahrávku oznámení nebo jeho přepis. Nevysloví-li oznamovatel s pořízením
nahrávky souhlas, nesmí ji příslušná osoba pořídit.


Příslušné osoby


Přijímat oznámení od oznamovatele a vykonávat další činnosti s tím související je oprávněna
pouze příslušná osoba. Příslušnou osobou Mateřské školy Hostivice, okres Praha-západ byla
ustanovena:
Mgr.Simona Ryklová , email:podani@ms.hostivice.cz

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Aktuální počasí

dnes, úterý 23. 7. 2024
zataženo 24 °C 17 °C
středa 24. 7. slabý déšť 23/15 °C
čtvrtek 25. 7. slabý déšť 20/14 °C
pátek 26. 7. skoro jasno 26/12 °C
EU